Lover

logo malteser

LOVER FOR NORSK MALTESER KLUBB ( Med forbehold om at vi blir opptatt i Norsk Kennel Klubb )

Lover for Norsk Malteser Klubb stiftet 13 April 2014.

Vedtatt av årsmøtet den 2014 med

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den ….

Kap 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Malteser Klubb, og forkortes til NMK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben håper på å bli en  medlemsklubb i Norsk Kennel Klubb  (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKK’ s lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKK’ s Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKK’ s lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasen  Malteser

Klubben har verneting i Oslo.
§1-2 Formål

Norsk Malteser Klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av rasen Malteser.

Norsk Malteser Klubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer

 • Generalforsamling
 • Ekstraordinært generalforsamling
 • Styret
 • Valgkomite 

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg

§2-2 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens generalforsamling.

Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

§2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Malteser Klubb og Norsk Kennel Klubbs virksomhet samt å følge Norsk Malteser Klubb og Norsk Kennel Klubbs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klubb eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved

 1. Utmeldelse
 2. Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
 3. Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
 4. Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover, Kap. 7

 

§2-5 Disiplinær reaksjoner

Norsk Kennel Klubbs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

§ 2-6 Æresmedlem

Styret kan på generalforsamlingen foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Som æresmedlem kan utnevnes person som har gjort seg spesielt fortjent gjennom aktivt arbeide i mange år for å høyne klubbens nivå og for å fremme klubbens rase. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt på årsmøte. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben og tildeles NMK’s hedersbevis

§ 2-7 Hederstegn

Styret kan påskjønne personer som har gjort seg særlig fortjent til dette, enten gjennom langvarig og betydelig innsats for klubben eller for et fremragende oppdrett av Malteser

Kap 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

 Klubbens høyeste myndighet er Generalforsamlingen og avholdes hvert år innen 30.april.

Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall)

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år generalforsamlingen avholdes har møterett og stemmerett på generalforsamlingen. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 16 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme

Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig, kan avgi skriftlig forhåndsstemme kun på de personvalg som skal behandles på årsmøtet.

Slike forhåndsstemmer skal ligge i egen konvolutt uten påskrift. Denne legges i konvolutt merket med ”forhåndsstemme” og medlemmets medlemsnummer, navn og adresse og sendes klubbens adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 1 uke før årsmøtet og åpnes av generalforsamlingens valgte tellekorps.

På klubbens generalforsamling kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett

§3-3 Innkalling

Generalforsamlingsdato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinær generalforsamling med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge:

 • Dagsorden
 • Årsberetning
 • Regnskap med revisors beretning
 • Budsjettskisse for neste år
 • Forslag til kandidater til valgene.
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet 15.januar.

§3-4 Generalforsamlingens oppgaver

Generalforsamlingens oppgaver er å:

 • Godkjenne  eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
 • Oppneve  møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 • Behandle årsberetning
 • Godkjenne regnskap med revisors beretning
 • Godkjenne budsjett skisse for neste år
 • Opprettelse og nedleggelse av avdelinger og raser
 • Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent.
 • Benkeforslag er ikke tillatt
 • Vedta instruks for organer som oppnevnes av generalforsamlingen
 • i) Velge:
  • Leder for 2 år (velges på særskilt valg)
  • 4 styremedlemmer for 2 år
  • 2 varamedlemmer for 1 år
  • Revisor med vararevisor for 2 år.
  • Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år.

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg

§3-5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under generalforsamlingen, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinær generalforsamling gjelder for øvrig så langt de passer.

Kap 4 Styret m.v.

§4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det.

Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK

§4-3 Styrets oppgaver er å

 • Lede klubben mellom generalforsamlingene
 • Avholde generalforsamling
 • Drive klubben i samsvar med klubbens formål
 • Gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamlingen
 • Oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for
 • Særkomiteer, eventuelt redaktør.
 • Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
 • Velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
 • Oppnevne delegat til NKK-regionen

Kap. 5 Generalforsamlingsvalgte verv / komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes..

§5-2 Revisor

Generalforsamlingen velger hvert år revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til generalforsamlingen.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinær generalforsamling og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.’

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubbs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinær generalforsamling med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av generalforsamlingens bestemte formål. Bestemmer ikke generalforsamlingen noe spesielt tilfaller midlene NKK.

Definisjoner

Absolutt flertall: Mer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige